THE STEVE GROUP BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ WEB SİTE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN AMACI
1.1. İşbu sözleşme The Steve Group Bilişim Anonim Şirketi ile stevedabitcoin.com alan adlı web siteye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın web siteye üye olması nedeniyle elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
1.2. Web sitesine üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

MADDE 2. TANIMLAR
2.1. Steve: The Steve Group Bilişim Anonim Şirketi’ni,
2.2. Web Sitesi: stevedabitcoin.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini,
2.3. Kullanıcı Sözleşmesi: Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen işbu Kullanıcı Sözleşmesini,
2.4. Kullanıcı: Web Sitesi’ne üye olan ve web sitesinde sunulan hizmetlerden, kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişileri,
2.5. Ürün/Hizmet: Steve tarafından platforma eklenen her türlü ürün ve/veya hizmeti,
2.6. Online Ödeme Sistemi: Kullanıcının We Sitesi üzerinden alacağı hizmet/ürünlere ilişkin ücretin Steve’in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle tahsilini sağlayan sistemini,
2.7. Taraflar: Steve ve Kullanıcıyı birlikte ifade eder.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
3.1. Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, web sitesinde sunulan Ürün/Hizmetlerin, bu Ürün/Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile web sitesi içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Ürün/Hizmetlere ilişkin olarak Steve tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklamaları içermektedir.
3.3. Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Ürün/Hizmetlere ilişkin olarak Steve tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

MADDE 4. ÜYELİK ve HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
4.1. Web sitesi üzerinden üyelik açabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz olmak gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyenler Kullanıcı sıfatını kazanamaz.
4.2. İşbu Kullanıcı Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Kullanıcılar tarafından onaylanması ve ürün/hizmet bedelinin Steve’in sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Steve’in Kullanıcı Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünün olmayacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Kullanıcılar; Steve’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları ve satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/hizmeti satın aldığını işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5. KULLANICI HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, web sitesi hizmetlerinden faydalanırken ve web sitesindeki Ürün/Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Steve’in Kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse mevzuat uyarınca hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Steve’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. Kullanıcılar Steve tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Steve’indoğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.5. Kullanıcı’lar, web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Steve; Kullanıcılar tarafından Steve ekibine, çalışanlarına iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu olmayacağı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir.
5.6. Kullanıcı’lar, Steve’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
5.7. Steve’in sunduğu ürün/hizmetlerden yararlananlar ve web sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Steve ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına veya malvarlığına saldırı teşkil edecek şekilde, web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, iletişim bilgileri, unvanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Steve ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Steve, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.8. Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından web sitesinde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Steve’in, Steve çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Steve, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.9. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
5.10. Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin web sitesinin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.11.  Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil web sitesinin faaliyet gösterdiği her mecrada Steve tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.12. Kullanıcılar; ödemeleri web sitesinde sunulan online ödeme hizmeti ile gerçekleştirmeyi kabul eder.
5.13. Kullanıcı; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.14. Kullanıcı, web sitesi içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Steve yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
5.15. Kullanıcı; web sitesi üzerinden herhangi bir ürün ve hizmet almak istediği takdirde Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni de onaylayacağını ve işbu Kullanıcı Sözleşmesine ek olarak Mesafeli Satış Sözleşmesindeki hak ve yükümlülüklerin de geçerli olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6. STEVE HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1.  Steve; web sitesinde sunulan ürün/hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Steve, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Steve’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri hızla yerine getirmek zorundadırlar. Steve tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.
6.2. Web sitesinde sağlanan hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
6.3. Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve web sitesinde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı üyeliği, Steve tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.
6.4. Steve; Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve web sitesinin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya web sitesi genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Steve bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
6.5. Kullanıcılar ve Steve hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
6.6. Steve, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yasal merciiler ile hak ihlalini ispatlaması halinde,  Ürünlerin/Hizmetlerin listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar’ın da üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
6.7. Steve; web sitesinin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Steve; KVK Aydınlatma Metni hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın raporlar düzenleyebilir veya ilgili bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor/istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.
6.8. Steve,  web sitesinde sunulan üyelik modellerine ilişkin olarak web sitesinde yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.9. Steve, Kullanıcıların yorum, değerlendirme, puanlama, onaylama gibi unsurları platformuna ekleyebilir. Yüksek puan ve değerlendirme alan ürün hizmetleri web sitesinde ön plana çıkarabilir. Steve gerekli gördüğü takdirde  yorum ve değerlendirmeleri web sitesinden kaldırabilir ya da değiştirebilir.,
6.10. Web sitesi vasıtasıyla yayınlanan; fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, reklam, teklif veya diğer bilgi ya da içerikler yayınlayan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıya aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu Kullanıcılar sorumludur. Steve; web sitesi üzerindeki herhangi bir yorumun doğruluğunu, bütünlüğünü veya faydasını garanti etmez veya web sitesi üzerinde gösterilen, herhangi üçüncü kişi tarafından verilmiş fikir, tavsiye, yorum veya açıklamanın doğruluğunu veya güvenilirliğini kabul, tasdik veya sorumluluğunu almayı kabul etmez.
6.11. Steve; web sitesinde sunulan ürün/hizmet özellikleri ve  fiyatlarını dönemsel olarak değiştirmek, yenilemek hakkını saklı tutar.
6.12. Steve, ileride doğabilecek teknik değişiklikler ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni değiştirme ya da düzenleme hakkına sahiptir. Yenilenmiş sözleşme web sitesinde güncellendiği andan itibaren geçerli olacak ve web sitesi kullanımı yenilenmiş Kullanıcı Sözleşme maddelerine göre düzenlenecekir.
6.13. Web sitesi Steve kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referens içerebilir. Steve; bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri bağlantılardan sorumlu değildir.
6.14. Steve; Kullanıcılara bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar etme hakkına sahiptir. Kullanıcıların söz konusu bildirimleri almak istememeleri halinde (……………….) adresine yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
6.15. Steve; web sitede teknik düzenlemeler yapmak amacıyla sistemin çalışmasını geçici süre askıya alma hakkına sahiptir.
6.16. Web sitesi, bir platform olarak en güvenilir alt yapıları kullanmaktadır. Ödeme alt yapısı da en  köklü ve güvenilir kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Ancak sistemlerine yapılacak olan saldırılar  neticesinde bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı Steve herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6.17. Steve, GİB tarafından getirilen mevzuata uygun olarak e fatura ve e- arşiv fatura uygulamalarını kullanmaktadır. E- fatura kullanmayan ALICI ya da Kullanıcı’lara e fatura ya da e-arşiv fatura PDF olarak elektronik posta aracılığıyla iletilecektir.
6.18. Steve kendi verdiği hizmetin ifasından sonra paket ya da hizmet tutarı kadar Kullanıcı’ya fatura kesmekle yükümlüdür. Steve, kendi platformlerının dışında gerçekleşen alışveriş için fiş, fatura düzenlemekle yükümlü değildir.
6.19. Steve; web sitesinin tamamını veya bir kısmını ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu ve niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

MADDE 7. ÖDEME
7.1. Kullanıcılar satın aldıkları ürün/hizmet veya paket bedelini Steve’in kullandığı online ödeme sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya online ödeme sisteminin kabul ettiği benzer ödeme aracı ile ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. Online Ödeme Sistemi ile yapılan ödemelerde kart hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
7.3. Online Ödeme Sistemi kullanılarak yapılan ödemelerde Steve; bedelleri Kullanıcıların nam ve hesabına tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

MADDE 8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK
8.1. Steve, kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Web site üyeliği ile hizmet almakta olan gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili detaylar işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası ve eki olan Kullanıcı Sözleşmesi KVK Aydınlatma Metni  ve eklerinde yer almaktadır.
8.2. Steve; Kullanıcılara ait kişisel verileri ilgili yasal düzenlemelerde, yetkili kurum kararlarında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Kullanıcı Sözleşmesi KVK Aydınlatma Metni ve eklerinde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
8.3. Taraflar; birbirleri hakkında işbu Sözleşmesinin ifası dolayısıyla öğrendikleri, bu Sözleşme’nin imzalanmasından önce bilinen, işbu  Sözleşmesi sırasında herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal etmeksizin üçüncü kişilerden öğrenilen bilgiler veya kamuya açık bilgiler hariç, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri, Gizli Bilgi veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Metni hariç birbirlerinin yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ya da şirketlere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.4. İşbu Sözleşme sona erse dahi, gizlilik yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecek olup, Taraflar kendisi ve/veya üçüncü bir kişinin menfaat temini amacıyla olsun ya da olmasın bu bilgileri kullanmayacaklarını, üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını ve ifşa etmeyeceklerini, yasal zorunluluklar kapsamında kanuni mercilerle paylaşım yapılmadan önce birbirlerini konu ve içerik hakkında bilgilendirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar ayrıca bu hususlarda tüm çalışanlarını ve çalışacağı üçüncü kişileri uyaracaklarını ve bu yönde tüm önlemleri alacaklarını, çalışanlarının ve çalıştığı üçüncü kişilerin işbu madde kapsamına aykırı hareketleri nedeniyle meydana gelecek her türlü zarardan ihlal eden ile birlikte müteselsilen ve müştereken sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9. DİĞER HÜKÜMLER
9.1. Fikri Mülkiyet Hakları
9.1.1. Steve’in (alan adı, tasarım,logo, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kullandığı tüm materyaller (Steve’un telif haklarına tabi çalışmalar), iş metodu, iş modeli de dahil olmak üzere Steve’a ait olarak ve/veya steve tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Steve Hizmetlerini, Steve bilgilerini ve Steve’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Steve’in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Steve’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
9.1.2. Web sitesinin kendisi, web sitesinde verilen Hizmetleri, web site bilgileri, web site telif haklarına tabi çalışmalar, web site ticari markaları, web site ticari görünümü veya platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri.
Steve, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir.

9.3. Mücbir Sebepler.
9.3.1. Steve; web sitesinin hizmetlerinin ifa edilmesini engelleyen mücbir sebeplerden kaynaklanan taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkabilecek ürün/hizmet kesintileriyle ya da teknik sorunların neden olduğu durumlarla ve bu durumların neden olduğu kayıplarla ilgili olarak Kullanıcı; Steve’den hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.3.2. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, işbu mücbir sebebini diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Taraflar bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır.
9.3.3. Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya yerine getiremeyecek taraf durumu derhal gerekçeleri ile birlikte diğer tarafa bildirecektir. Mücbir sebep ortadan kalkar kalkmaz Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilecektir. Mücbir sebep süresince Kullanıcı’nın herhangi bir ödeme yükümlülüğü ve Steve’in de herhangi bir ifa yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde ise Steve işbu Sözleşme’yi herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın feshedebilecektir.
9.3.4. Steve mücbir sebebin devamı süresince; bu yönde bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte Kullanıcı Sözleşmesi konusu hizmetleri veya süreçte ortaya çıkabilecek diğer ihtiyaçlarını başka suretle teminde serbesttir. Bu durumda Steve, varsa kendisine peşin olarak ödenmiş olan bedelin/bedellerin, hizmetin alınmamış/alınamayacak olan bölümüne tekabül eden tutarını, herhangi bir defi veya itiraz ileri sürmeksizin ve hüküm alınmasına veya yasal yollara başvurulmasına gerek olmaksızın ilk talebinde Kullanıcı’ya ödeme yöntemi ne ise o şekilde iade etmeyi/ etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.3.5. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve ürün/hizmetin ifasını tamamen engelleyen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Feragat
Taraflardan birinin işbu Kullanıcı Sözleşme’den doğan bir hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir Ayrıca; bir hak, yetki veya imtiyazın tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasını da engellemez.

9.5. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi
İşbu Kullanıcı Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Taraflar işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıklarda Steve ile yaptığı e-posta yazışmalarının, Steve’in ticari defter ve kayıtlarının ve websitesi sistemlerinde saklanan verilerin 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

9.6. Sözleşmenin İhlali ve Feshi
Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda Steve veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan zarara sebebiyet veren Kullanıcı sorumludur. Steve; işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ihlal eidldiğini tespit ettiği takdirde işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğan haklarına halel gelmeksizin işbu kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

9.7. Bilgilerin Saklanması
Web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. bilgi ve kayıtlar en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

9.8. Yürürlük
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi web sitesinde kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Steve tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

9.9. Uyuşmazlıkların Çözümü
9.9.1.İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan ve/veya düzenlenmeyen hususlarda varsa ilgili mevzuat hükümleri, ilgili mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
9.9.2. İşbu Sözleşmeden dolayı ihtilaflar ile ilgili ihtilaflarda  her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcı tarafından web sitesi üzerinden yapılan kayıt tarihi itibariyle Taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.

THE STEVE GROUP BİLİŞİM A.Ş. KULLANICI
   
   
KULLANICI SÖZLEŞMESİ AÇIK RIZA METNİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU